* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Procedury organizowania i realizowania projektów

PROCEDURY ORGANIZOWANIA
I REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
w Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu

 1. Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - dalej zwane rozporządzeniem o ocenianiu.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – dalej zwane podstawą programową
 1. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły, potrzebami uczniów i obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron, dyrektora, nauczycieli i uczniów, w procesie organizacji i realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Tok postępowania
 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej lub trzeciej gimnazjum.
 3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
  i obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 1. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolonym 2010/2011 obowiązek poinformowania uczniów i rodziców zostaje przedłużony do 30 listopada 2010 r.
 3. Nauczyciel wychowawca informuje uczniów o obowiązku realizacji projektu, przedstawia  ogólne cele pracy metodą projektu oraz zasady, jakie będą obowiązywać w szkole w trakcie realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.
 4. Wychowawca przedstawia uczniom tematy projektów, w realizację których mogą się zaangażować. Pomaga też uczniom rozpoznać ich zainteresowania i mocne strony oraz wybrać interesujące ich tematy.
 5. Każdy zespół przedmiotowy nauczycieli w terminie do 30 września ma obowiązek przygotowania i przedstawienia dyrektorowi ustaloną liczbę tematów projektów uczniowskich wraz z opisem problematyki (załącznik nr 1 – Karta Projektu).
 6. Lista tematów projektów może uwzględniać propozycje złożone nauczycielom przez uczniów oraz współpracujące ze szkołami instytucje zewnętrzne.
 7. Problematyka projektów może być powiązana z programem nauczania, poszerzać szkolną edukację oraz uwzględniać zainteresowania uczniów, ich potrzeby i możliwości, jak również potrzeby środowiska lokalnego.
 8. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien być zrealizowany w jednym roku szkolnym.
 9. W terminie do 15 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. W roku szkolnym 2010/11 termin zostaje przedłużony do 31 stycznia 2011 roku.
 10. Lista tematów projektów zostanie udostępniona uczniom na stronie internetowej szkoły. W bibliotece szkolnej zostaną zgromadzone karty projektów zawierające opis  problematyki projektu.
 11. Uczniowie realizują projekt zespołowo pod kierunkiem jednego nauczyciela opiekuna lub kilku nauczycieli - przy projekcie międzyprzedmiotowym.
 12. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
 13. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
 14. W terminie do 31 października opiekunowie projektów organizują spotkania informacyjne, na których przybliżą uczniom proponowany obszar problemowy, odpowiedzą na ich ewentualne wątpliwości i zachęcą do udziału w projekcie. W roku szkolnym 2010/11 termin zostaje przedłużony do 10 lutego 2011 roku.
 15. Konsultacje nauczycieli – opiekunów projektów z uczniami realizującymi projekt powinny się odbywać poza lekcjami np. na zajęciach zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.
 16. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 17. W terminie do 31 października uczniowie dokonują wyboru tematu  i podpisują
  z opiekunem zobowiązanie o realizacji projektu - wraz ze wskazaniem grupy uczniów uczestniczących w nim (załącznik nr 2 – Karta pracy zespołu projektowego). W roku szkolnym 2010/11 termin przedłuża się do 10 lutego 2011 roku.
 18. Opiekun przedkłada wychowawcy klasy informację o udziale jego wychowanków w projekcie po podpisaniu przez uczniów zobowiązania o realizacji projektu.
 19. W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie podpisze zobowiązania z powodów niezależnych od siebie, wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 20. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 21. Opiekun projektu ma za zadanie:
 1. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 2. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.
 3. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
 1. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
 1. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),
 2. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,
 3. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu
 4. dokonać ewaluacji projektu.
 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje projektów odbywają się  w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
 3. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć: uczniowie danej klasy, rodzice uczniów, osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp.
 4. Oceny projektu dokonuje nauczyciel opiekun w porozumieniu z  nauczycielami, którzy wspomagali  realizację projektu.
 5. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym. Decyduje o tym opiekun projektu.
 6. Niezależnie od terminu realizacji przez ucznia projektu cząstkowa ocena zachowania za udział w projekcie będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania na zakończenie nauki w gimnazjum.
 7. Jeżeli tematyka projektu jest zawarta lub powiązana z programem nauczania danego przedmiotu (przedmiotów) to wysiłek uczniów związany z pracą nad projektem będzie oceniony ocena szkolną z przedmiotu w semestrze, w którym uczeń zakończy realizację projektu.
 8. Przed przystąpieniem do realizacji projektu nauczyciel opiekun zapozna uczniów z obszarami pracy, które podlegają ocenie zachowania i ocenie z przedmiotu (załącznik nr 3 – Arkusz oceny).
 9. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu nauczyciel opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu: osiągniętych celach,  mocnych i słabych stronach, wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
 10. Po zrealizowaniu projektu uczeń dokonuje autoewaluacji (załącznik nr 4 – Arkusz ewaluacji).
 11. Opiekun projektu przekazuje wychowawcy klasy informację o cząstkowej ocenie zachowania.
 12. Prace powstałe podczas realizacji projektu są własnością uczniów. Uczniowie mogą dobrowolnie przekazać je szkole.
 13. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 14. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą nauczyciela – opiekuna  projektu.
 15. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizacji projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (nauczanie indywidualne, inne sytuacje losowe).
 16. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.
 17. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.
 18. Dokumentacja projektu pozostaje w szkole u nauczyciela opiekuna projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 19. Obowiązkowa dokumentacja to Karta pracy zespołu projektowego, Arkusz oceny
  i Arkusz ewaluacji (załączniki nr 2, 3, 4). O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.
 20. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 21. Wszelkie zmiany procedur zatwierdzane są przez radę pedagogiczną.

Załączniki nr:

 1. Karta projektu
 2. Karta pracy zespołu projektowego
 3. Arkusz oceny
 4. Arkusz ewaluacji