* Gimnazjum 29 we Wrocławiu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
im. Konstytucji 3 Maja

Regulamin Rady Rodziców

RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW

Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja

we Wrocławiu, ul. Kraińskiego 1

na lata szkolne 2012/2013

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w szkole działa Rada Rodziców.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. występowanie do rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. RR chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem RR jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce lub trudności z tym związanych.

2. znajomość regulaminów szkolnych, w tym „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”.

3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

5. RR opiniuje: statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.

6. RR opiniuje pracę nauczycieli i Dyrektora szkoły w przypadku ich awansu zawodowego.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie tzw. „trójek klasowych” tworzą Radę Rodziców szkoły.
 4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
 5. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

      a. prezydium RR, jako wewnętrzny organ kierujący pracami RR.

      b. komisję rewizyjną, jako organ kontrolny.

 1. Prezydium Pady Rodziców składa się z 4-7 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium RR dokonuje swego ukonstytuowania na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób. Co najmniej jeden członek komisji powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu.
 3. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków RR i spośród innych rodziców oraz osób spoza szkoły (jako ekspertów) współpracujących z rodzicami dla wykonania określonych zadań.
 4. Zebrania prezydium RR zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

§ 4

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września pierwszego roku kadencji, do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 5

Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 6

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% reprezentantów wszystkich klas.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium RR.
 4. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do podejmowania decyzji w imieniu RR.
 5. Walne zgromadzenie RR upoważnia w drodze uchwały, specjalnym upoważnieniem, przewodniczącego i skarbnika RR do dysponowania środkami finansowymi na koncie RR.

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców

§ 7

 1. Wybory do Rady Rodziców, klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + 1 głos wszystkich uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków oraz komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są również jawne

- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym

- sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium ustępującemu organowi

- informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym, finansowym i funkcjonowaniu placówki

- ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji

- plenarna dyskusja programowa

- uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji

- wybory nowych organów Rady Rodziców:

a) ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie

    prawomocności zebrania

b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez

    Komisję Wyborczą

c) przeprowadzenie wyborów przez Komisję Wyborczą

7. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowiska Dyrektora Szkoły.

8. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:

a) liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;

b) każdą kandydaturę głosuje się oddzielnie;

c) warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 8

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej przewodniczącego lub zastępcę co najmniej raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne RR może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych RR co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium RR.

§ 9

 1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Na jego posiedzenia zaprasza się dyrektora szkoły lub inne osoby.
 2. Posiedzenia prezydium RR są protokołowane w protokolarzu RR, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 10

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami RR. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, klasowych Rad Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu RR, prezydium RR oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

Rozdział VII

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§ 11

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich w miarę ich rozmiarów na następujące cele:

 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg;
 • dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. festyny sportowo-rekreacyjne, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad przedmiotowych, sportowych, itp.;
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych;
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych lub sportowych;
 • częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów;
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców;
 • zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych;
 • zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu;
 • zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

§ 12

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

 • dofinansowanie celów ustalonych w § 11;
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak np. budowa nowych pracowni, wyposażenie szkoły w określony sprzęt, aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.;
 • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej;
 • lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych lokatach terminowych lub w postaci zakupu akcji;
 • dofinansowanie działalności statutowej szkoły;
 • inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.

§ 13

Sposób wydatkowania środków wynikających z § 12. może być w części lub w całości zależny od życzenia, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające te środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium RR nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez pisemnej zgody ofiarodawców.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 14

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, można zatrudnić pracownika finansowego na umowę – zlecenie, jeśli zostanie to uznane za niezbędne przez prezydium RR, jak również prezydium opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności tej osoby.
 2. Prezydium RR wyznacza skarbnika RR do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgową osoby wyszczególnionej w punkcie 1.
 3. Prezydium RR zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują zgodnie z ustawą odrębne przepisy finansowe.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, RR może zaprosić na swoje zebrania plenarne, a prezydium RR na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły, a w razie potrzeby Samorząd Uczniowski
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników lub Radę Pedagogiczną – prezydium RR może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi na piśmie.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z braku respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie – prezydium RR ma prawo zwrócenia się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę (Wydziału Oświaty Urzędu Miasta we Wrocławiu).
 5. Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdziale IV tego regulaminu.
 6. Rada Rodziców Gimnazjum nr 29 posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW
Gimnazjum nr 29
ul. Kraińskiego 1
50-153 Wrocław

 

Dyrektor szkoły Rady Rodziców                                                  Przewodniczący

 

- Regulamin w wersji pdf
- Regulamin w wersji doc